Wave

Trắc nghiệm Hoá học 10 chân trời bài 5 Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài trắc nghiệm có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hoá học 10 Bài 5 Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học- sách Chân trời sáng tạo. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào?

 • A. Theo chiều tăng của khối lượng nguyên tử.
 • B. Các nguyên tố có cùng số electron hoá trị trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng.
 • C. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 cột.
 • D. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

Câu 2: Chu kì là:

 • A. Dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều khối lượng nguyên tử tăng dần.
 • B. Dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều số khối tăng dần.
 • C. Dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân nguyên tử tăng dần.
 • D. Dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều số neutron tăng dần. 

Câu 3: Nhóm nguyên tố là:

 • A. Tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron giống nhau, được xếp ở cùng một cột.
 • B. Tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron gần giống nhau, do đó có tính chất hoá học giống nhau và được xếp thành một cột.
 • C. Tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, do đó có tính chất hoá học gần giống nhau và được xếp thành một cột.
 • D. Tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có tính chất hoá học giống nhau và được xếp cùng một cột.

Câu 4: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn:

 • A. 3 và 3
 • B. 4 và 3
 • C. 4 và 4
 • D. 3 và 4

Câu 5: Trong bảng tuần hoàn, chu kỳ nhỏ là chu kỳ nào sau đây?

 • A. 5
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 7

Câu 6: Nguyên tử các nguyên tố thuộc chu kỳ 3 có số lớp electron trong nguyên tử là:

 • A. 1.
 • B. 2.
 • C. 3.
 • D. 4.

Câu 7: Số nguyên tố thuộc chu kỳ 3 là

 • A. 8.
 • B. 18.
 • C. 32.
 • D. 50.

Câu 8: Nguyên tử các nguyên tố thuộc nhóm IVA có số electron lớp ngoài cùng là:

 • A. 4      
 • B. 3
 • C. 5      
 • D. 1

Câu 9: Nguyên tử các nguyên tố thuộc nhóm VA có số electron độc thân là:

 • A. 3.      
 • B. 1.
 • C. 4.      
 • D. 5.

Câu 10: Nhận định nào sau đây không đúng?

 • A. Chu kỳ gồm các nguyên tử có số lớp electron bằng nhau.
 • B. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố được xếp theo chiều tăng của khối lượng nguyên tử.
 • C. Các nguyên tử có số lớp electron bằng nhau xếp cùng một hàng.
 • D. Các nguyên tử có số electron hoá trị bằng nhau xếp cùng một cột.

Câu 11: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Na (Z= 11) là

 • A. 1s22s22p63s2
 • B. 1s22s22p53s2
 • C. 1s22s22p43s1
 • D. 1s22s22p63s1

Câu 12: Một nguyên tố thuộc nhóm VA, chu kỳ 3. Điện tích hạt nhân của nguyên tử nguyên tố đó là

 • A. 13+.
 • B. 14+.
 • C. 15+.
 • D. 16+.

Câu 13: Nguyên tố Se (Z=34). Vị trí của Se là

 • A. Ô 34, chu kỳ 4, nhóm VIA.
 • B. Ô 34, chu kỳ 4, nhóm VIB
 • C. Ô 34, chu kỳ 4, nhóm VA.
 • D. Ô 34, chu kỳ 4, nhóm VB.

Câu 14: Cho cấu hình electron của Fe [Ar]3d64s2. Mn thuộc nguyên tố nào?

 • A. Nguyên tố s
 • B. Nguyên tố p
 • C. Nguyên tố d
 • D. Nguyên tố f

Câu 15: Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 8. Nguyên tố X thuộc nhóm

 • A. IA.
 • B. IIA.
 • C. VIA.
 • D. IVA.

Câu 16: Cation R+ có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p6. Vị trí của R trong bảng tuần hoàn là

 • A. Ô thứ 20, nhóm IIA, chu kỳ 4.
 • B. Ô thứ 19, nhóm IB, chu kỳ 4
 • C. Ô thứ 19, nhóm IA, chu kỳ 4.
 • D. Ô thứ 17, nhóm VIIA, chu kỳ 3.

Câu 17: Cho nguyên tố có STT là 17, vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học là:

 • A. Ô số 17, chu kì 3, nhóm VIIA.
 • B. Ô số 17, chu kì 3, nhóm IA.
 • C. Ô số 17, chu kì 4, nhóm IIA.
 • D. Ô số 17, chu kì 3, nhóm IIA.

Câu 18: Cho nguyên tố có STT là 19 có bao nhiêu electron độc thân

 • A. 1.      
 • B. 2.
 • C. 3.      
 • D. 4.

Câu 19:  Cho nguyên tố có STT là 26 có bao nhiêu lớp electron

 • A. 5.      

 • B. 2.
 • C. 3.      
 • D. 4.

Câu 20: Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19. Nhận xét nào sau đây đúng ?

 • A. Q thuộc chu kì 3.
 • B. M, Q thuộc chu kì 4.
 • C. A, M thuộc chu kì 3.
 • D. X, M thuộc chu kì 3.