Wave

Giải bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 179 (phần 2)

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 179 (phần 2) - Giải tất cả các bài tập trong bài học này - Giải toán lớp 5 dễ hiểu

Câu 1: Trang 180 sgk toán lớp 5

Tuổi của con gái bằng \(\frac{1}{4}\) tuổi mẹ, tuổi của con trai bằng \(\frac{1}{5}\) tuổi mẹ. Tuổi của con gái cộng với tuổi của con trai là 18 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi ?


Tuổi của con gái bằng \(\frac{1}{4}\) tuổi mẹ, tuổi của con trai bằng \(\frac{1}{5}\) tuổi mẹ.

Tổng số tuổi của con gái và con trai bằng:

\(\frac{1}{4}\)  +  \(\frac{1}{5}\)  = \(\frac{9}{20}\) (tuổi của mẹ)

Mà tổng số tuổi của con gái + con trai = 18 tuổi.

Như vậy \(\frac{9}{20}\) tuổi của mẹ = 18 tuổi

Tuổi của mẹ là:

 18 : \(\frac{9}{20}\) = \(\frac{18.20}{9}\) = 40 (tuổi)

Đáp số: 40 tuổi.

Câu 2: Trang 180 sgk toán lớp 5

Trong cùng một năm, mật độ dân số ở Hà Nội là 2617 người/km2 (nghĩa là cứ mỗi ki-lô-mét vuông có trung bình 2627 người), mật độ dân số ở Sơn La là 61 người/km2 .

a) Cho biết diện tích của Thủ đô Hà Nội là 921km2 , diện tích tỉnh Sơn La là 14 210km2 . Hỏi số dân của tỉnh Sơn La bằng bao nhiêu phần trăm số dân của Hà Nội ?

b) Nếu muốn tăng mật độ dân số của Sơn La lên 100 người/km2 thì số dân của tỉnh Sơn La phải tăng thêm bao nhiêu người ?

(Học sinh được sử dụng máy tính bỏ túi khi giải bài tập này)


a) Mật độ dân số ở Hà Nội là 2617 người/km2, mà diện tích của Thủ đô Hà Nội là 921km2 .

Số dân ở Hà Nội năm đó là:

2627 x 921 = 2 419 467 (người)

Mật độ dân số ở Sơn La là 61 người/km2 , mà diện tích tỉnh Sơn La là 14 210km2.

Số dân ở Sơn La năm đó là: 

61 x 14210 = 866 810 (người)

Tỉ số phần trăm của số dân ở Sơn La và số dân ở Hà Nội là:

 866810 : 2419467 ≈ 0,3582

0,3582 x 100% = 35,82%.

b) Nếu mật độ dân số của Sơn La là 100 người/km2 thì trung bình mỗi ki-lô-mét vuông sẽ có thêm :

100 - 61 = 39 (người)

Khi đó số dân ở Sơn La tăng thêm là:

39 x 14210 = 554190 (người) 

Đáp số: a) 35,82%

             b) 554190 người.