Wave

Trắc nghiệm Địa lí 10 chân trời bài 1 Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Bài trắc nghiệm có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Địa lí 10 bài 1 Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ - sách chân trời sáng tạo. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Phương pháp kí hiệu dùng để biểu hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm

 • A. phân bố thành từng vùng.
 • B. phân bố theo những điểm cụ thể.
 • C. phân bố phân tán, lẻ tẻ.
 • D. phân bố theo luồng di chuyển.

Câu 2: Trên bản đồ kinh tế - xã hội, các đối tượng địa lí thường được thể hiện bằng phương pháp kí hiệu đường chuyển động là

 • A. các nhà máy, đường giao thông.
 • B. các luồng di dân, các luồng vận tải.
 • C. biên giới, đường giao thông.
 • D. các nhà máy, sự trao đổi hàng hoá.

Câu 3: Trong bản đồ khí hậu, đối tượng nào sau đây có thể được biểu hiện bằng phương pháp bản đồ biểu đồ?

 • A. Hướng bão di chuyển.
 • B. Các miền khí hậu.
 • C. Các vùng khí hậu.
 • D. Tương quan nhiệt ẩm.

Câu 4: Để thể hiện sự phần bố dân cư trên bản đồ, người ta thường dùng 

 • A. phương pháp bản đồ - biểu đồ.
 • B. phương pháp chấm điểm.
 • C. phương phảp kí hiệu đường chuyển động.
 • D. phương pháp kí hiệu.

Câu 5: Phương pháp đường chuyển động thể hiện nội dung nào sau đây của đối tượng địa lí?

 • A. Hướng di chuyển.
 • B. Mật độ phân bố.
 • C. Giá trị tổng cộng.
 • D. Không gian phân bố.

Câu 6: Phương pháp bản đồ - biểu đồ thường được dùng để thể hiện điều gì?

 • A. Chất lượng của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ.
 • B. Giá trị tổng cộng của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ.
 • C. Cơ cấu giá trị của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ.
 • D. Động lực phát triển của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ.

Câu 7: Theo quy ước kí hiệu dùng để thể hiện đối tượng địa lí sẽ được đặt ở vị trí như thế nào trên bản đồ

 • A. Đặt bên phải vị trí của đối tượng địa lí.
 • B. Đặt bên trái vị trí của đối tượng địa lí.
 • C. Đặt phía dưới vị trí của đối tượng địa lí.
 • D. Đặt vào đúng vị trí của đối tượng địa lí.

Câu 8: Để thể hiện giá trị tổng cộng của đối tượng địa lí trên một đơn vị lãnh thổ, phương pháp nào sau đây là thích hợp nhất?

 • A. Nền chất lượng.
 • B. Đường đẳng trị.
 • C. Bản đồ - biểu đồ.
 • D. Khoanh vùng.

Câu 9: Trong phương pháp kí hiệu, sự khác biệt về qui mô và số lượng các hiện tượng cùng loại thường được biểu hiện bằng

 • A. sự khác nhau về độ nét kí hiệu.
 • B. sự khác nhau về hình dạng kí hiệu.
 • C. sự khác nhau về kích thước độ lớn kí hiệu.
 • D. sự khác nhau về màu sắc kí hiệu.

Câu 10: Tỉ lệ bản đồ và lãnh thổ biểu hiện không có đặc điểm nào sau đây?

 • A. Tỉ lệ càng nhỏ, lãnh thổ biểu hiện được càng lớn.
 • B. Tỉ lệ càng nhỏ thì độ khái quát hóa càng cao.
 • C. Tỉ lệ bản đồ lớn thì khó xác định các đặc điểm lãnh thổ.
 • D. Tỉ lệ bản đồ nhỏ thường biểu thị lãnh thổ lớn.

Câu 11: Trong phương pháp đường chuyển động, để thể hiện sự khác nhau về khối lượng hoặc tốc độ di chuyển của cùng một loại đối tượng địa lí, người ta sử dụng các mũi tên ra sao?

 • A. Các mũi tên dài - ngắn hoặc dày - mảnh khác nhau.
 • B. Các mũi tên có màu sắc khác nhau.
 • C. Các mũi tên có đường nét khác nhau.
 • D. Các mũi tên chỉ nhiều hướng khác nhau.

Câu 12: Phương pháp biểu hiện nào sau đây thể hiện được vị trí, số lượng, chất lượng của đối tượng địa lí?

 • A. Bản đồ - biểu đồ.
 • B. Khoanh vùng.
 • C. Chấm điểm.
 • D. Kí hiệu.

Câu 13: Phương pháp kí hiệu không chỉ xác định vị trí của đối tượng địa lí mà còn thể hiện được 

 • A. hướng di chuyển của đối tượng địa lí.
 • B. giá trị tổng cộng của đối tượng địa lí.
 • C. Số lượng (quy mô), cấu trúc, chất lượng hoặc động lực phát triển của đối tượng địa lí.
 • D. khối lượng cũng như tốc độ di chuyển của đối tượng địa lí.

Câu 14: Các dạng kí hiệu thường được sử dụng trong phương pháp kí hiệu là gì?

 • A. Hình học, nền màu, chữ.
 • B. Chữ, hình học, đường thẳng.
 • C. Tượng hình, hình học, chữ.
 • D. Đường thẳng, hình học, nền màu.

Câu 15: Khi muốn phân tích khả năng phát triển thủy điện của một khu vực cần kết hợp sử dụng những bản đồ nào?

 • A. Bản đồ địa hình và bản đồ địa chất
 • B. Bản đồ thủy văn và bản đồ địa hình.
 • C. Bản đồ khí hậu và bản đồ địa hình.
 • D. Bản đồ địa chất và bản đồ thổ nhưỡng.

Câu 16: Phương pháp chấm điểm được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm phân bố như thế nào?

 • A. Thành từng vùng.
 • B. Theo luồng di chuyển.
 • C. Theo những điểm cụ thể.
 • D. Phân tán lẻ tẻ.

Câu 17: Trong phương pháp kí hiệu, đế phân biệt cùng một loại đối tượng địa lí, nhưng khác nhau về chất lượng hoặc động lực phát triển, người ta sử dụng/cùng một kí hiệu nhưng khác nhau về

 • A. màu sắc.
 • B. diện tích (độ to nhỏ).
 • C. nét vẽ.
 • D. cả 3 cách trên.

Câu 18: Trên bản đồ tự nhiên, đối tượng địa lí nào sau đây không được thể hiện bằng phương pháp đường chuyển động?

 • A. Hướng bão.
 • B. Dòng sông.
 • C. Dòng biển.
 • D. Hướng gió.

Câu 19: Phương pháp nào thể hiện sự di chuyển của các cơn bão, các đợt gió theo mùa?

 • A. Phương pháp đường chuyển động.
 • B. Phương pháp vùng phân bố.
 • C. Phương pháp chấm điểm.
 • D. Phương pháp bản đồ - biểu đồ.

Câu 20: Phương pháp đường chuyển động thể hiện được những nội dung nào sau đây của đối tượng địa lí?

 • A. Vị trí, số lượng, cấu trúc, chất lượng.
 • B. Hướng di chuyển, khối lượng, tốc độ.
 • C. Giá trị, số lượng và mức độ phân bố.
 • D. Giá trị tổng cộng, sự phân bố trên lãnh thổ.

Câu 21: Trong phương pháp kí hiệu, để phân biệt cùng một loại đối tượng địa lí nhưng khác nhau về mặt sô lượng (quy mô), người ta sứ dụng cùng một kí hiệu nhưng khác nhau về

 • A. màu sắc.
 • B. diện tích (độ to nhỏ).
 • C. nét vẽ.
 • D. cả 3 cách trên.

Câu 22: Trong các đối tượng địa lí dưới đây đối tượng nào được thể hiện bằng phương pháp kí hiệu trên bản đồ?

 • A. Lượng khách du lịch tới.
 • B. Sự phân bố dân cư.
 • C. Mỏ khoáng sản.
 • D. Đường giao thông.

Câu 23: Các trung tâm công nghiệp thường được biểu hiện bằng phương pháp

 • A. Bản đồ - biểu đồ.
 • B. Đường chuyển động.
 • C. Chấm điểm.
 • D. Kí hiệu.

Câu 24: Trong bản đồ khí hậu, đối tượng nào sau đây có thể được biểu hiện bằng phương pháp bản đồ biểu đồ?

 • A. Hướng bão di chuyển.
 • B. Các miền khí hậu.
 • C. Các vùng khí hậu.
 • D. Tương quan nhiệt ẩm.

Câu 25: Phương pháp đường chuyển động không thể hiện được

 • A. Tốc độ di chyển đối tượng.
 • B. Chất lượng của đối tượng.
 • C. Khối lượng của đối tượng.
 • D. Hướng di chyển đối tượng.