Wave

Trắc nghiệm đại số và giải tích 11 chương 3:Dãy số-Cấp số cộng và cấp số nhân (P1)

Tổng hợp tất cả kiến thức và bài tập trắc nghiệm Toán 11 có đầy đủ kiến thức phần đại số và hình học lớp 11. Trong từng bài học giaibaitapsgk đều cung cấp đấp án và lời giải chi tiết.

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm chương 3:Dãy số-Cấp số cộng và cấp số nhân. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Cho dãy số $u_{n}=4^{n}+n$ với mọi $n≥1$. Khi đó số hạng $u_{n+1}$ của dãy là:

 • A. $4^{n}+n+1$   
 • B. $4^{n+1}+n$
 • C. $4^{n}+1$
 • D. $4^{n+1}+n+1$

 Câu 2: Cho bốn số nguyên biết rằng ba số hạng đầu lập thành mọt cấp số nhân, ba số hạng sau lập thành một cấp số cộng. Tổng của hai số hạng đầu và cuối bằng 14, còn tổng hai số ở giữa bằng 12. Tổng của bốn số nguyên đó là?

 • A. 20      
 • B. 22      
 • C. 24      
 • D. 26

Câu 3: Một người gửi một triệu đồng với lãi suất 0,65%/tháng. Só tiền có được sau 2 năm (xấp xỉ) là:

 • A. 1168236,3 đồng      
 • B. 1006542,5 đồng
 • C. 1168256,3 đồng      
 • D. 1268236,3 đồng

 

Câu 4: Cho ba số tạo thành một cấp số nhân mà tổng của chúng bằng 93. Ta có thể sắp xếp chúng ( theo thứ tự của cấp số kể trên) như là số hạng thứ nhất, thứ hai và thứ bảy của một cấp số cộng. Tìm tích của ba số đó.

 • A.3375
 • B.64
 • C.2744
 • D.1000

Câu 5: Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?

 • A.$1;2;4;8;...$
 • B.$3;3^{2};3^{3};3^{4};...$
 • C.$4;2;\frac{1}{2};\frac{1}{4};...$
 • D.$\frac{1}{\pi },\frac{1}{\pi^{2} };\frac{1}{\pi ^{4}};\frac{1}{\pi^{6} };...$

Câu 6: Dãy số 1;2;4;8;16;32;... là một cấp số nhân với:

 • A.Công bội là 3 và số hạng đầu tiên là 1
 • B.Công bội là 2 và số hạng đầu tiên là 1
 • C.Công bội là 4 và số hạng đầu tiên là 2 
 • D.Công bội là 2 và số hạng đầu tiên là 2 

Câu 7: Cho cấp số nhân $(u_{n})$ với $u_{1}=-2$ và $q=-5$. Viết bốn số hạng đầu tiên của cấp số nhân.

 • A.-2;10;50;-250
 • B.-2;10;-50;250
 • C.-2;-10;-50;-250
 • D.-2;10;50;250

Câu 8: một cấp số nhân có công bội bằng 3 và số hạng đầu bằng 5. Biết số hạng chính giữa là 32805. Hỏi cấp số nhân đã cho có bao nhiêu số hạng?

 • A.18
 • B.17
 • C.16
 • D.9

Câu 9: Một cấp số nhân có 6 số hạng với công bội bằng 2 và tổng số các số hạng bằng 189. Tìm số hạng cuối $u_{6}$ của cấp số nhân đã cho.

 • A. $u_{6}=32$
 • B. $u_{6}=104$
 • C. $u_{6}=48$
 • D. $u_{6}=96$

Câu 10: Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số nhân?

 • A. $\left\{\begin{matrix}u_{0}=1\\ u_{n}=2u_{n-1}\end{matrix}\right.\forall n\geq 1$
 • B.$\left\{\begin{matrix}u_{0}=1\\ u_{n}=u_{n}+u_{n-1}\end{matrix}\right.\forall n\geq 1$
 • C.$\left\{\begin{matrix}u_{0}=1\\ u_{n}=u_{n-1}^{3}\end{matrix}\right.\forall n\geq 1$
 • D.$\left\{\begin{matrix}u_{0}=1\\ u_{n}=u_{n-1}+1\end{matrix}\right.\forall n\geq 1$

Câu 11: Số hạng đầu tiên của cấp số nhân $(u_{n})$ thỏa mãn hệ $\left\{\begin{matrix}u_{4}-u_{2}=72\\ u_{5}-u_{3}=144\end{matrix}\right.$ là:

 • A.2
 • B.12
 • C.24
 • D.0

Câu 12: Công bội nguyên dương của cấp số nhân $(u_{n})$ thỏa mãn $\left\{\begin{matrix}u_{1}+u_{2}+u_{3}=14\\ u_{1}u_{2}u_{3}=64\end{matrix}\right.$ là:

 • A.3
 • B.2
 • C.1
 • D.0

Câu 13: Một cấp số nhân có hai số hạng liên tiếp là 16 và 36. Số hạng tiếp theo là:

 • A.720
 • B.81
 • C.64
 • D.56

Câu 14: Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số cộng?

 • A. $\left\{\begin{matrix}u_{0}=1\\ u_{n}=2u{n-1}\end{matrix}\right.\forall n\geq 1$
 • B. $\left\{\begin{matrix}u_{0}=1\\ u_{n+1}=u_{n}+u_{n-1}\end{matrix}\right.\forall n\geq 1$
 • C. $\left\{\begin{matrix}u_{0}=1\\ u_{n}=u_{n-1}^{3}\end{matrix}\right.\forall n\geq 1$
 • D. $\left\{\begin{matrix}u_{0}=1\\ u_{n}=u_{n-1}+1\end{matrix}\right.\forall n\geq 1$

Câu 15: Công sai của cấp số cộng $(u_{n})$ thỏa mãn $\left\{\begin{matrix}u_{1}+u_{5}-u{3}\\ u_{1}+u_{6}=17\end{matrix}\right.$ là:

 • A.0
 • B.-1
 • C.-2
 • D.-3

Câu 16: Số hạng đầu tiên của cấp số cộng dương $(u_{n})$ thỏa mãn $\left\{\begin{matrix}u_{7}-u_{3}=8\\ u_{2}u_{7}=75\end{matrix}\right.$

 • A.2
 • B.3
 • C.4
 • D.5

Câu 17: Xác định số đo góc nhỏ nhất của một tứ giác lồi, biết rằng số đo 4 góc lập thành một cấp số cộng và góc lớn nhất bằng 5 lần góc nhỏ nhất ,

 • A. $30^{\circ}$
 • B. $45^{\circ}$
 • C. $15^{\circ}$
 • D. $60^{\circ}$

Câu 18: Cho một dãy số có các số hạng đầu tiên là 1,8,22,43,... Hiệu của hai số hạng liên tiếp của dãy số đó lập thành 1 cấp số cộng: 7,14,21,..., 7n. Số 35351 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy số đã cho?

 • A.57
 • B.80
 • C.101
 • D.200

Câu 19: Cho phương trình: $x^{3} +3x^{2}-(24+m)x-26-n=0$. Tìm hệ thức liên hệ giữa m và n để 3 nghiệm phâm biệt x_{1},x_{2},x_{3} lập thành một cấp số cộng.

 • A.$3m=n$
 • B.$m=3n$
 • C.$m=n$
 • D.$m+n=0$

Câu 20: Cho hai số -3 và 23. Xen kẽ giữa hai số đã cho n số hạng để tất cả các số tạo thành cấp số cộng có công sai d=2.Tìm n

 • A. n=12
 • B. n=13
 • C. n=14
 • D. n=15

 

Tham khảo thêm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Toán lớp 11 đầy đủ 2 phần hình học và đại số được Trang tài liệu gợi ý qua bài viết dưới đây.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích thì hãy theo dõi giaibaitapsgk đề cập nhật thêm nhiều kiến thức quan trọng lớp 11 nhé!