Wave

Trắc nghiệm Sinh học 7 chân trời bài 23 Quang hợp ở thực vật

Dưới đây là bộ tài liệu hướng dẫn soạn 7 Chân Trời Sáng Tạo chi tiết theo bài. Mỗi bài soạn đều theo sát chương trình học trên lớp của các em học sinh nên việc tra cứu, tìm kiếm thông tin cũng tương đối đơn giản nhanh chóng. Cùng với đó là phần tài liệu ôn tập cuối học kì kèm phiếu nhận xét môn Văn 7 giúp các em học sinh hệ thống, củng cố kiến thức nhanh chóng, từ đó sẵn sàng cho những kì thi lớn sắp tới.

Bài trắc nghiệm có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Sinh học 7 bài 23 Quang hợp ở thực vật - sách chân trời sáng tạo. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cơ quan chính thực hiện quá trình quang hợp ở thực vật là

 • A. rễ cây.
 • B. thân cây.
 • C. lá cây.
 • D. hoa.

Câu 2: Bào quan thực hiện quá trình quang hợp là:

 • A. Diệp lục
 • B. Lục lạp
 • C. Khí khổng
 • D. Tế bào chất

Câu 3: Quá trình quang hợp góp phần làm giảm lượng khí nào sau đây trong khí quyển?

 • A. Hydrogen.
 • C. Nitrogen.
 • B. Oxygen.
 • D. Carbon dioxide.

Câu 4: Trên thực tế, để thích nghi với điều kiện sống tại môi trường sa mạc, lá của cây xương rồng đã biến đổi thành gai. Vậy cây xương rồng quang hợp chủ yếu bằng bộ phận nào sau đây?

 • A. Lá cây.
 • B. Thân cây.
 • C. Rễ cây.
 • D. Gai của cây.

Câu 5: Quang hợp không có vai trò nào sau đây?

 • A. Tổng hợp gluxit, các chất hữu cơ, oxi
 • B. Biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học
 • C. Oxi hóa các hợp chất hữu cơ để giải phóng năng lượng
 • D. Điều hòa tỷ lệ khí O2/CO2 của khí quyển

Câu 6: Bộ phận chính của cây tham gia vào quá trình quang hợp là

 • A. lá cây.
 • B. thân cây.
 • C. rễ cây.
 • D. ngọn cây.

Câu 7: Nguồn gốc của oxi thoát ra từ quang hợp là:

 • A. từ phân tử nước H2O
 • B. từ Glucose
 • C. từ phân tử CO2
 • D. từ phân tử ATP

Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Trong quá trình quang hợp, cây hấp thụ khí oxygen tổng hợp chất hữu cơ.
 • B. Quang hợp là quá trình sinh vật sử dụng ánh sáng để phân giải chất hữu cơ.
 • C. Một trong các sản phẩm của quang hợp là khí oxygen.
 • D. Quang hợp là quá trình sinh lí quan trọng xảy ra trong cơ thể mọi sinh vật.

Câu 9: Quang hợp ở cây xanh là quá trình chuyển hóa năng lượng từ

 • A. hóa năng thành quang năng.
 • B. quang năng thành hóa năng.
 • C. hóa năng thành nhiệt năng.
 • D. quang năng thành nhiệt năng.

Câu 10: Nguyên liệu của quá trình quang hợp gồm

 • A. khí oxygen và glucose.
 • B. glucose và nước.
 • C. khí carbon dioxide, nước và năng lượng ánh sáng.
 • D. khí carbon dioxide và nước.

Câu 11: Những nhóm sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp?

 • A. Thực vật và vi khuẩn oxi hóa lưu huỳnh
 • B. Thực vật, vi khuẩn lam và tảo
 • C. Thực vật và nấm
 • D. Thực vật và động vật

Câu 12: Loài sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp?

 • A. Cá chép.
 • B. Trùng roi.
 • C. Voi.
 • D. Nấm rơm.

Câu 13: Sản phẩm của quang hợp là

 • A. nước, carbon dioxide.
 • B. ánh sáng, diệp lục.
 • C. oxygen, glucose.
 • D. glucose, nước.

Câu 14: Đặc điểm nào của lá giúp lá nhận được nhiều ánh sáng?

 • A. Phiến lá có dạng bản mỏng.
 • B. Lá có màu xanh.
 • C. Lá có cuống lá.
 • D. Lá có tính đối xứng.

Câu 15: Trong các phát biểu sau:

(1) Cung cấp nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng.

(2) Cung cấp khí oxygen.

(3) Điều hòa trực tiếp mực nước biển.

(4) Tăng hàm lượng khí carbon dioxide trong không khí.

Có bao nhiêu nhận định đúng về vai trò của quang hợp?

 • A. 2.
 • B. 3.
 • C. 4.
 • D. 1.

Câu 16: Cây xanh tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ nhờ sử dụng năng lượng ánh sáng trong quá trình nào sau đây?

 • A. Hóa tổng hợp
 • B. Hóa phân li
 • C. Quang tổng hợp
 • D. Quang phân li

Câu 17: Trong quá trình quang hợp, trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng luôn diễn ra

 • A. Đồng thời
 • B. Mâu thuẫn với nhau
 • C. Trái ngược nhau
 • D. Liên tiếp nhau

Câu 18: Đặc điểm nào sau đây của phiến lá giúp cho việc vận chuyển nguyên liệu và sẩn phẩm của quang hợp tốt hơn?

 • A. Mỏng, diện tích bề mặt lớn. 
 • B. Trên phiến là có nhiều gân
 • C. Lớp biểu bì có nhiều khí khổng
 • D. Tất cả các phương án trên.

Câu 19: Quá trình quang hợp chủ yếu diễn ra ở đâu?  

 • A. Diễn ra chủ yếu ở lá cây
 • B. Diễn ra chủ yếu ở thân cây
 • C. Diễn ra chủ yếu ở rễ cây
 • D. Diễn ra chủ yếu ở hoa và quả.

Câu 20: Quang hợp là quá trình

 • A. thu nhận và chuyển hóa năng lượng ánh sáng, tổng hợp nên các chất hữu cơ từ các chất vô cơ như nước, khí carbon dioxide, diễn ra ở tế bào có chất diệp lục, đồng thời thải ra khí oxygen.
 • B. thu nhận và chuyển hóa năng lượng ánh sáng, tổng hợp nên các chất hữu cơ từ các chất vô cơ như nước, khí oxygen, diễn ra ở tế bào có chất diệp lục, đồng thời thải ra khí carbon dioxide.
 • C. thu nhận và chuyển hóa năng lượng ánh sáng, tổng hợp nên các chất hữu cơ từ các chất vô cơ như chất khoáng, khí oxygen, diễn ra ở tế bào có chất diệp lục, đồng thời thải ra khí carbon dioxide.
 • D. thu nhận và chuyển hóa năng lượng ánh sáng, tổng hợp nên các chất vô cơ từ các chất hữu cơ như nước, khí carbon dioxide, diễn ra ở tế bào có chất diệp lục, đồng thời thải ra khí oxygen.

Câu 21: Quá trình chuyển hóa năng lượng trong quang hợp thường diễn ra như thế nào?

 • A. Năng lượng từ ánh sáng mặt trời đến tất cả các bộ phận của cây, chuyển hóa thành năng lượng hóa học tích lũy trong chất hữu cơ ở lá cây.
 • B. Năng lượng từ ánh sáng mặt trời đến thân cây, chuyển hóa thành năng lượng hóa học tích lũy trong chất hữu cơ ở lá cây.
 • C. Năng lượng từ ánh sáng mặt trời đến cành cây, chuyển hóa thành năng lượng hóa học tích lũy trong chất hữu cơ ở lá cây.
 • D. Năng lượng từ ánh sáng mặt trời đến lục lạp, chuyển hóa thành năng lượng hóa học tích lũy trong chất hữu cơ ở lá cây.

Câu 22: Đặc điểm nào của lá cây phù hợp với chức năng quang hợp?

1. Lá cây dạng bản dẹt giúp thu nhận được nhiều ánh sáng.

2. Các tế bào ở lớp giữa của lá có nhiều lục lạp.

3. Lục lạp chứa chất diệp lục thu nhận ánh sáng dùng cho tổng hợp chất hữu cơ của lá cây.

4. Khí khổng phân bố trên bề mặt của lá có vai trò chính trong quá trình trao đổi khí và thoát hơi nước.

5. Gân lá (mạch dẫn) có chức năng vận chuyển nước đến lục lạp và vận chuyển chất hữu cơ từ lục lạp về cuống lá, từ đó vận chuyển đến các bộ phận khác của cây.

Số đáp án đúng là

 • A. 2.
 • B. 3.
 • C. 4.
 • D. 5.

Câu 23: Gân lá có vai trò gì trong quá trình quang hợp? 

 • A. Vận chuyển nước, muối khoáng đến các tế bào lá để thực hiện quá trình quang hợp 
 • B. Vận chuyển chất hữu cơ do quang hợp tổng hợp ra đến bộ phận khác của cây.
 • C. Cung cấp cho quá trình quang hợp đồng thời cũng là nơi khí oxygen được tạo ra trong quang hợp đi từ trong lá ra ngoài môi trường.
 • D. Cả 2 phương án A, B đều đúng. 

Câu 24: Những sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp trong điều kiện có ánh sáng?

(1) Tảo lục.

(2) Thực vật.

(3) Ruột khoang.

(4) Nấm.

(5) Trùng roi xanh.

 • A. (1), (2), (5).
 • B. (1), (2), (3).
 • C. (1), (2), (4).
 • D. (2), (4), (5).

Câu 25: Với cây xanh, quang hợp có những vai trò nào sau đây?

(1) Cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của cây.

(2) Điều hoà không khí.

(3) Tạo chất hữu cơ và chất khí.

(4) Giữ ấm cho cây.

 • A. (1), (2).
 • B. (1), (3).
 • C. (2), (3).
 • D. (3), (4).

Đừng quên tham khảo thêm bộ đề lớp 7 kì 2, kì; đề thi Trạng Nguyên 7; đề ViOlympic lớp 7 siêu hay do Giaibaitapsgk.net tổng hợp mới nhất. Đây chắc chắn là tài liệu ôn thi và củng cố kiến thức siêu hiệu quả.

Mong rằng những tài liệu hướng dẫn soạn, giải vở bài tập 7 tập 2, tập 1 mà Giaibaitapsgk cung cấp sẽ giúp các em học sinh rút ngắn thời gian học tập. Bộ đề thi học sinh giỏi: Trạng Nguyên lớp 7 và ViOlypic lớp 7 giúp các em học sinh nâng cao khả năng của bản thân, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo siêu hữu ích.