Wave

Trắc nghiệm KHTN 7 kết nối bài 5 Phân tử - Đơn chất - Hợp chất

Toàn bộ những câu hỏi tương ứng với hơn 30 bài học trong SGK Kết Nối Tri Thức đều được Giaibaitapsgk giải đáp chi tiết. Ngoài hướng dẫn trả lời câu hỏi những hình ảnh cũng được chúng tôi khéo léo lồng ghép vào chương trình giúp bài hướng dẫn giải bài tập lớp 7 Kết Nối Tri Thức thêm phần sinh động, dễ ghi nhớ hơn.

Bài trắc nghiệm có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 7 Bài 5: Phân tử - Đơn chất - Hợp chất - sách kết nối tri thức với cuộc sống. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Một phân tử nước chứa hai nguyên tử hydrogen và một oxygen. Nước là

 • A. Một hợp chất.
 • B. Một đơn chất.
 • C. Một hỗn hợp. 
 • D. Một nguyên tố hoá học.

Câu 2: Khối lượng phân tử sulfur dioxide (SO2) và sulfur trioxide (SO3) lần lượt là?

 • A. 64 amu và 80 amu
 • B. 48 amu và 48 amu
 • C. 16 amu và 32 amu
 • D. 80 amu và 64 amu

Câu 3: Chất được phân chia thành hai loại lớn là (1) và (2). Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học, còn (3) được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên. (1), (2), (3) lần lượt là: 

 • A. Phân tử, đơn chất, hợp chất
 • B. Phân tử, hợp chất, hợp chất 
 • C. Đơn chất, hợp chất, hợp chất
 • D. Đơn chất, hợp chất, đơn chất 

Câu 4: Đèn neon chứa

 • A. Các phân tử khí neon Ne2
 • B. Các nguyên tử neon (Ne) riêng rẽ không liên kết với nhau.
 • C. Một đại phân tử khổng lồ chứa rất nhiều nguyên tử neon.
 • D. Một nguyên tử neon.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây sai?

 • A. Các nguyên tử trong đơn chất kim loại sắp xếp khít nhau theo một trật tự xác định và có vai trò như phân tử
 • B. Các đơn chất kim loại có tính chất vật lí chung như: Dẫn điện, dẫn nhiệt, có ánh kim,…
 • C. Các đơn chất phi kim có tính chất khác với các đơn chất kim loại
 • D. Đơn chất khí hiếm tồn tại trong tự nhiên dưới dạng phân tử.

Câu 6: Cho các chất sau: Cu, Mg, NaCl, HCl, BaO, N, O. Có bao nhiêu chất là đơn chất? 

 • A. 2 
 • B. 3 
 • C. 4.
 • D. 5

Câu 7: Một bình khí oxygen chứa

 • A. Các phân tử O2
 • B. Các nguyên tử oxygen riêng rẽ không liên kết với nhau.
 • C. Một đại phân tử khổng lồ chứa rất nhiều nguyên tử oxygen.
 • D. Một phân tử O2

Câu 8: Từ một nguyên tố hóa học có thể tạo nên bao nhiêu đơn chất?

 • A. Chỉ 1 đơn chất
 • B. Chỉ 2 đơn chất
 • C. Chỉ 3 đơn chất
 • D. Tùy thuộc vào tính chất của nguyên tố hóa học đó

Câu 9: Dấu hiệu nào dưới đây có thể phân biệt phân tử của hợp chất khác với phân tử của đơn chất? 

 • A. Số lượng nguyên tử trong phân tử. 
 • B. Nguyên tử khác loại liên kết với nhau.
 • C. Hình dạng của phân tử. 
 • D. Khối lượng phân tử 

Câu 10: Lõi dây điện bằng đồng chứa

 • A. Các phân tử Cu
 • B. Các nguyên tử Cu riêng rẽ không liên kết với nhau.
 • C. Rất nhiều nguyên tử Cu liên kết với nhau.
 • D. Một nguyên tử Cu.

Câu 11: Dựa vào dấu hiệu nào sau đây để phân biệt phân tử của đơn chất với phân tử của hợp chất?

 • A. Kích thước của phân tử;
 • B. Màu sắc của phân tử;
 • C. Số lượng nguyên tử trong phân tử;
 • D. Nguyên tử của cùng nguyên tố hay khác nguyên tố.

Câu 12: Lưu huỳnh đioxit có CTHH là SO2 . Ta nói thành phần phân tử của lưu huỳnh đioxit gồm: 

 • A. 2 đơn chất sulfur và oxygen. 
 • B. 1 nguyên tố sulfur và 2 nguyên tố oxygen 
 • C. Nguyên tử sulfur và nguyên tử oxygen. 
 • D. 1 nguyên tử sulfur và 2 nguyên tử oxygen.

Câu 13: Trong phân tử nước, cứ 16,0 g oxygen có tương ứng 2,0 g hydrogen. Một giọt nước chứa 0,1 g hydrogen thì khối lượng của oxygen có trong giọt nước đó là

 • A. 1,6 g. 
 • B. 1,2 g. 
 • C. 0,9g. 
 • D. 0,8 g.

Câu 14: Đơn chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hóa học?

 • A. Từ 1 nguyên tố.
 • B. Từ 2 nguyên tố trở lên
 • C. Từ 3 nguyên tố
 • D. Từ 4 nguyên tố.

Câu 15: Trong các chất sau hãy cho biết dãy nào chỉ gồm toàn đơn chất? 

 • A. FeO, NO, C, S 
 • B. Mg, K, S, C, N
 • C. Fe, NO2 , H2O 
 • D. Cu(NO3), KCl, HCl

Câu 16: Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Tỉ lệ khối lượng của các nguyên tố trong một hợp chất luôn thay đổi
 • B. Tỉ lệ khối lượng của các nguyên tố trong một hợp chất không thay đổi.
 • C. Tỉ lệ khối lượng của các nguyên tố trong một hợp chất không thay đổi hoặc có thể thay đổi tuy theo từng chất
 • D. Một hợp chất không có phân tử xác định

Câu 17: Chọn đáp án sai:

 • A. Cacbon dioxit được cấu tạo từ 1 nguyên tố C và 2 nguyên tố O
 • B. Nước là hợp chất
 • C. Muối ăn không có thành phần clo
 • D. Có 2 loại hợp chất là vô cơ và hữu cơ 

Câu 18: Chọn câu đúng

 • A. Đơn chất và hợp chất giống nhau
 • B. Đơn chất là những chất cấu tạo nên từ một nguyên tố hóa học
 • C. Hợp chất là những chất tạo nên chỉ duy nhất với hai nguyên tố hóa học
 • D. Có duy nhất một loại hợp chất

Câu 19: Để tạo thành phân tử của một hợp chất thì cần tối thiểu bao nhiêu loại nguyên tử liên kết với nhau?

 • A. 2 loại;
 • B. 3 loại;
 • C. 1 loại;
 • D. 4 loại.

Câu 20: Cho những chất sau: than chì (C), muối ăn (NaCl), khí ozone (O3), iron (Fe), nước đá (H2O), đá vôi (CaCO3). Có bao nhiêu hợp chất?

 • A. 1;
 • B. 2;
 • C. 3;
 • D. 4.

Câu 21: Hợp chất NaxSO4 có khối lượng phân tử là 142 amu. Giá trị của x là?

 • A. 1;
 • B. 2;
 • C. 3;
 • D. 4.

Tham khảo bộ đề thi lớp 7 theo chương trình Kết Nối Tri Thức được chúng tôi cập nhật năm 2022 - 2023 để làm quen với những câu hỏi thường gặp trong đề thi. Phát hiện và kịp thời củng cố những kiến thức còn thiếu của mình và chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp tới.

Sử dụng bộ tài liệu học tốt của Giaibaitapsgk với hướng dẫn giải bài tập lớp 7 Kết Nối Tri Thức sẽ giúp các em tiết kiệm thời gian học. Đồng thời bộ câu hỏi trắc nghiệm, bộ đề thi chính là công cụ hữu ích để các em ôn tập, phát hiện kiến thức cần bổ sung nhanh chóng, kịp thời.