Wave

[ Global Success] Giải SBT Tiếng Anh 6 Unit 8: Sport and Games - Writing

Hướng dẫn giải vở bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng bài học trong SGK Kết Nối Tri Thức của Giaibaitapsgk kèm đáp án chi tiết. Dựa vào đó các em học sinh có thể nhanh chóng đối chiếu kết quả, cách triển khai. Cũng như làm quen với các dạng bài chính và kiến thức trọng tâm cần ghi nhớ. Song song với đó các em cũng có thể tham khảo cách giải phiếu bài tập Tiếng Anh lớp 6 do chúng tôi tổng hợp năm 2024.

Giải SBT Tiếng Anh 6 Unit 8: Sport and Games - E. Writing trang 15 sách " Tiếng Anh 6 Global Success ". Giabaitapsgk sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn

1. Finish the following sentences, using the past simple and the cues given. Look at the example.

Example: I usually get up late on Sunday. but this morning I got up early.

1. We often win against class 6D at football but yesterday _________

 2. I frequently write diary. but last night _________

3. Those old people usually have a walk in the morning, but this morning _________

4. My dad always goes fishing on Saturday. but last Saturday _________

5. Now my brother rarely plays badminton, but last year _________

=> Answer:

1. we lost                                        2. didn't write                                  3. they didn't walk

4. he didn't go fishing                     5. he used to play

2. Complete the second sentence so that It means the same as the sentence before it. 

1. My brother can run very fast.

My brother _____________

2. Hien is a bad swimmer.

Hien swims  _____________

3. Nga likes table tennis the most

Nga's favourite  _____________

4. Mike is not so interested in music as his sister is.

Mike's sister  _____________

5. Students at our school take part in a lot of outdoor activities.

Students at our school do  _____________

=> Answer:

1. run fastly                         2. badly                             3. sport is table tennis

4. is more interested in music than Mike                      5. many outdoor activities

3. Write a paragraph of 50-60 words to describe a football match that you watched recently, using the prompts. 

- Time

- The two sides

-The start of the match

-The first half of the match

-The second half of the match

-The result 

=> Answer:

Last Saturday, I went to see her parents for the match between his kidneys and Ha Tay stadium, Hanoi. After Then a few minutes, the two teams came out. Music emerged, making the air in the field even more boisterous. When the game starts, the players move, decided to winning the ball. Suddenly, the referee blew the whistle and unfortunately for the players his kidneys. Number one player was fouled. Soon a yellow card for him. As for the expression of Ha Tay team excited. But fifty minutes to the 15 players in the team and scored his kidneys to his team. Now the identity of the players present Hatay was slightly pale. Not long after, the referee blew the whistle alarm every hour. The final score was 1-0 in favor of the Cua Ong Thanh players. I found this game very well and look forward to watching the game or more.

Tham khảo thêm giải sách Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức có đáp án chi tiết theo từng chủ đề trong SGK. Từ đó có thể trau dồi thêm vốn từ và khám phá thêm nhiều kiến thức thú vị.

Nếu thấy bộ tài liệu giải vở bài tập Tiếng Anh lớp 6 Kết Nối Tri Thức theo chương trình mới của chúng tôi hữu ích. Bạn cũng có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 hấp dẫn khác bằng cách theo dõi website của chúng tôi như: giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 KNTT, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo, giải phiếu bài tập Tiếng Anh lớp 6 hay giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng trang.