Wave

Toán tiếng anh 3 bài: Luyện tập trang 4 | Practice page 4

Giải bài: Luyện tập trang 4 | Practice page 4. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 3. Các con cùng học tập và theo dõi tại Giabaitapsgk.com

Câu 1: Trang 4 toán tiếng anh 3

Set out, then calculate:

Đặt tính rồi tính:

a) 324 + 405;              761 + 128;          25  + 721;

b) 645  + 302;             666 – 333;         485 – 72. 


Bài làm

Câu 2: Trang 4 toán tiếng anh 3

Find the value of x: 

Tìm x:

a) x – 125 = 334                      b) x + 125 = 266.


Bài làm:

a) x - 125 = 344                             b) x + 125 = 266

             x = 344 + 125                                   x = 266 - 125

             x = 469                                              x = 141

Câu 3: Trang 4 toán tiếng anh 3

An aerobic team has 285 people including 140 boys. How many girls are there in this team?

Một đội đồng diễn thể dục gồm 285 người, trong đó có 140 nam. Hỏi đội đồng diễn thể dục đó có bao nhiêu nữ?


Bài giải:

The number of the girls in this team is:

Đội đồng diễn thể dục đó có số nữ là: 

    285 - 140 = 145 ( girls)

Answer: 145 girls

Đáp số: 145 nữ

Câu 4: Trang 4 toán tiếng anh 3

Arange the 4 triangles into a fish shape ( refer to the picture)

Xếp 4 hình tam giác thành hình con cá ( Xem hình vẽ)