Wave

Toán tiếng anh 3 bài: Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) | Adding, subtracting 3 - Digit numbers: Without renaming

Giải bài: Cộng, trừ các số có ba chữ số ( không nhớ) | Adding, subtracting 3 - Digit numbers: Without renaming. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 3. Các con cùng học tập và theo dõi tại Giabaitapsgk.com

Câu 1: Trang 4 toán tiếng anh 3

Calculate mentally:

Tính nhẩm;

a) 400 + 300 =                                                  b) 500 + 40   =

    700 - 300  =                                                      540 - 40    =

    700 - 400  =                                                      540 - 500  =

                           c) 100 + 20 + 4  =

                               300 + 60 + 7  =

                               800 + 10 + 5  =


Calculate mentally:

Tính nhẩm:

a) 400 + 300 =  700                                                b) 500 + 40   =  540

    700 - 300  =  400                                                    540 - 40    =  500

    700 - 400  =  300                                                    540 - 500  =  40

                           c) 100 + 20 + 4  =  124

                               300 + 60 + 7  =  367

                               800 + 10 + 5  =  815

Câu 2: Trang 4 toán tiếng anh 3

Set out, then calculate:

Đặt tính rồi tính:

352 + 416;                          732 - 511;

418 + 201;                           395 - 44.


Bài làm: 

352 + 416                  732 - 511                 418 + 201                 395 - 44

     352                          732                           418                          395

 416                     -    511                     +    201                    -       44  

     768                          221                           217                          351

Câu 3: Trang 4 toán tiếng anh 3

There are 245 grade -1 students. The number of grade -1 students is 32 more than the number of grade -2 students. How many grade -2 students are there?

Khối lớp Một có 245 học sinh, khối lớp Hai có ít hơn khối lớp Một 32 học sinh. Hỏi khối lớp 2 có bao nhiêu học sinh?


Bài Giải

The number of students in grade 2 is: 

Số học sinh của khối 2 là:

         245 - 32 = 213 ( students)

 Answer: 213 students

Đáp số: 213 học sinh

 

        

Câu 4: Trang 4 toán tiếng anh 3

The price of an envelope is 200 VND. The price of a stamp is 600 VND more expensive then the price of an envelope. How much is one stamp?

Giá tiền một phong bì là 200 đồng. Giá tiền một tem thư nhiều hơn giá tiền một phong bì là 600 đồng. Hỏi giá tiền một tem thư là bao nhiêu?


Bài giải:

The price of one stamp is: 

Giá tiền một tem thư là: 

        200 + 600 = 800 ( VND)

 Answer: 800 VND

 Đáp số: 800 VND

 

Câu 5: Trang 4 toán tiếng anh 3

With these 3 number 315, 40, 355 and these operators +, -, =, create appropriate expressions.

Với 3 số 315, 40, 355 và các dấu +, -, =, em hãy lập các phép tính đúng


The correct calculations are:

Các phép tính đúng là: 

 315 +  40 = 355

  40 + 315 = 355

 355 -   40 = 315

 355 - 315 =   40