Wave

Số

01 Đề bài:

c) Số liền trước của số 470 là [] . Số liền sau của số 489 là [] 

d) 715 gồm [] trăm [] chục [] đơn vị,

ta viết 715 = [] + [] + [] 

2. Quan sát tranh, thực hiện các yêu cầu sau:

 

a) Viết tên bạn thu gom được nhiều vỏ chai nhựa nhất.

b) Viết tên các bạn thu gom số lượng vỏ chai nhựa theo thứ tự từ nhiều đến ít3. a) Em hãy ước lượng số con ong, số bông hoa trong hình sau rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Ước lượng: Có khoảng ...... con ong.

Có khoảng …..... bông hoa.

b) Em hãy đếm số con ong, số bông hoa ở hình trên rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Đếm: Có ..... con ong.

Có ...... bông hoa.

4. Số ghế ghi trên vé xem biểu diễn ca nhạc của bố và Ngọc là 231 và 232. Em hãy chỉ dẫn giúp hai bố con Ngọc tìm được ghế của mình.

02 Bài giải:

1.

a) 120 và 240

b) 238 và 534

c)

- Liền trước của số 470 là 469

- Liền sau của số 470 là 471

d) 

715 gồm 700 trăm 10 chục 5 đơn vị

ta viết 715= 700+10+5

2. 

a) bạn Hương

b) bạn Hương, bạn Hải, bạn Xuân, bạn Mạnh

3. 

Có khoảng 32 con ong

Có khoảng 23 bông hoa

4. 

- Hai bố con quay về đằng sau là thấy ghế của mình