Wave

Giải Unit 1: Family life - Speaking

Giải Unit 1: Family life - Speaking - sách tiếng Anh 10 Global Success. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học

1. Below are reasons why children should or shouldn't do housework. Put them in the correct column. Add some more if you can. (Dưới đây là những lý do tại sao trẻ em nên hoặc không nên làm việc nhà. Đặt chúng vào đúng cột. Thêm một số chi tiết nếu bạn có thể.)

1. Doing housework helps them develop life skills.

2. Doing housework teaches them to take responsibility.

3. Kids should be given plenty of playtime when they are young.

4. They may break or damage things when doing housework.

5. Doing housework helps strengthen family bonds.

6. They need more time to study and do homework.

Trả lời:

1 should      2 should      3 shouldn't      4 shouldn't      5 should      6 shouldn't

2. Work in pairs. Complete the conversation between Anna, Nam, and Minh using some ideas from 1. Then listen to the conversation and check your answers. (Làm việc theo cặp. Hoàn thành đoạn hội thoại giữa Anna, Nam và Minh bằng một số ý từ 1. Sau đó, nghe đoạn hội thoại và kiểm tra câu trả lời của em.)

Trả lời:

1 Doing housework helps them develop life skills.

2 Kids should be given plenty of playtime when they are young.

3. Work in groups. Have similar conversations exchanging opinions about whether children should or shouldn't do housework. You can use the ideas from 1 and the reading text.(Làm việc theo nhóm. Có những cuộc trò chuyện tương tự để trao đổi ý kiến ​​về việc trẻ nên hay không nên làm việc nhà. Bạn có thể sử dụng các ý tưởng từ 1 và văn bản đọc)

Trả  lời:

A: Why do you think children should do housework?

B: Because doing housework helps strengthen family bonds.

A: I agree with you. When doing housework, children will have more time to talk to their parents.

B: Yes, they also can share the work with their parents and they will be closer to each other.

A: What about why children should't do housework?

C: Because they need more time to study and do homework.

B: No I don't think so. Doing housework doesn't waste too much time of them and they need to plan to study and do homework in a certain time of day.