Wave

Giải Unit 1: Family life - Listening

Giải Unit 1: Family life - Listening - sách tiếng Anh 10 Global Success. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học

1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức tranh và trả lời các câu hỏi.)

1. What can you see in the picture?

2. What do you think the student is talking about?

Trả lời:

1. The picture shows a talkshow in that a woman is talking with a student about family life.

2. He may be talking about his life when he is with his family, about what he do at home to help his parents and so on.

2. Listen to the introduction to the talk show and check whether your answer to Question 2 above is correct or not. (Nghe phần giới thiệu về chương trình trò chuyện và kiểm tra xem câu trả lời của bạn cho Câu hỏi 2 ở trên có đúng hay không.)

Trả lời: Đang cập nhật...

3. Listen to the talk show and decide whether the statements are true (T) or false (F). (Lắng nghe chương trình trò chuyện và quyết định xem các câu nói là đúng (T) hay sai (F).)

 TF
1. There are three people in Hieu's family  
2. Hieu's parents teach him physics  
3. When Hieu needs helps, his brother always helps him  
4. Hieu's family rountines help them spend some time together every week  

Trả lời: Đang cập nhật...

4. Listen again and complete each sentence with ONE word from the recording (Nghe lại và hoàn thành mỗi câu với MỘT từ trong đoạn ghi âm)

1. Hieu's parents always listen to him and cheer him up whenever he has _______

2. His parents' ____ and trust give him strength to carry on

3. Hieu's brother is his best friend. He shares his happy and ____ moments with him

Trả lời: Đang cập nhật...

5. Work in groups. Discuss the following question. (Làm việc theo nhóm. Thảo luận câu hỏi sau)

How can parents help their children achieve success in their studies?

Trả lời:

- calmly explain all children's questions

- often take children to visit and experience the life outside