Wave

Speak Unit 6: The environment

Hướng dẫn giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 chi tiết theo bộ câu hỏi bài tâp SGK Tiếng Anh lớp 9 được biên soạn bởi các thầy cô uy tín với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.

Phần này bạn học sẽ làm việc nhóm và giao tiếp về các cách có thẻ bảo vệ môi trường thông qua việc vận dụng ngữ pháp và từ vựng đã học. Bài học cũng yêu cầu bạn học nắm được các thông tin khái quát về ô nhiễm môi trường. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

SPEAK – UNIT 6: THE ENVIRONMENT

a) Try to persuade your partner into doing the following things to protect the environment. Use the expressions and the idea clues given. Follow the example. (Hãy cố gắng thuyết phục bạn cùng lớp để thực hiện những điều sau để bảo vệ môi trường. Sử dụng các từ nhấn mạnh, những gợi ý đã cho sẵn. Làm theo ví dụ.)

 • I think you should... (Tôi nghĩ bạn nên…)                 
 • Why don't you...? (Tại sao không…)
 • Won't you...? (Bạn sẽ không…)
 • Why not...?(Tại sao không…)
 • It would be better if you...(Sẽ tốt hơn nếu bạn…)
 • What/How about..? (Còn về việc…)
 • Use banana leaves to wrap food, (plastic bags arc very hard to dissolve / save paper) - Dùng lá chuối để bọc thức ăn. (Những túi nhựa khó phân hủy/ tiết kiệm giấy)
 • Reuse and recycle bottles and cans, (reduce garbage / save natural resources) - Tái sử dụng và tái chế chai lọ và hộp thiếc. (Giảm rác thải/ tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên)
 • Not throw trash onto the water, (keep the water clean / polluted water can directly do harm to people’s health and kill fish) - Không quăng rác lên mặt nước. (Giữ cho nước sạch/ nước ô nhiễm có thể gây hại trực tiếp cho sức khoẻ con người: giết chết cá/ tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên)
 • Go to school or go to work by bike, (save energy / keep the air cleaner) - Đi học hay đi làm bằng xe đạp. (Tiết kiệm năng lượng/ giữ không khí sạch hơn)
 • Put garbage bins around the schoolyard, (prevent lazy students from throwing trash / keep the schoolyard clean) - Đặt thùng rác chung quanh sân trường. (Ngăn chặn những học sinh lười biếng quăng rác lung tung/ giữ sân trường sạch sẽ).
 • Use public buses instead of motorbikes, (avoid traffic jams / reduce exhaust fume / save energy) - Sử dụng xe buýt công cộng thay vì đi xe gắn máy. (Tránh kẹt xe/ giảm lượng khí thải/ tiết kiệm năng lượng)

Ví dụ:

 • A: I think it would be better if we use banana leaves instead of paper or plastic bags to wrap food. (Mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta dùng lá chuối để bọc thức ăn thay vì dùng giấy và túi nhựa)
 • B: Why? How come? (Tại sao? Sao vậy?)
 • A: Because plastic bags are very hard to dissolve, they will cause pollution. And if we use less paper, we can save trees in the forest. That's how we can save the environment. (Vì túi nhựa rất khó phân hủy, chúng sẽ gây ô nhiễm. Và nếu chúng ta dùng ít giấy đi, chúng ta có thể tiết kiệm được cây trong rừng. Đó là cách chúng ta cứu môi trường)

Giải:

Conversation 1

 • A: I think it would be better if we reuse and recycle bottles and cans. (Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta tái sử dụng và tái chế chai lọ và lon)
 • B: Why? (Tại sao)
 • A: Because bottles and cans are very hard to dissolve, they will cause pollution. And if we reuse and recycle bottles and cans, we can save natural resources. That's how we can save the environment. (Vì chúng khó phân hủy, điều này gây ô nhiễm môi trường. Và nếu chúng ta tái sử dụng và tái chế chai lọ và lon, chúng ta có thể tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Đó là cách chúng ta có thẻ bảo vệ mooit rường)

Conversation 2

 • C: I think you should use public buses instead of motorbikes. (Tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng xe buýt công cộng thay vì xe máy)
 • D: Why? (Tại sao)
 • C: Because we can save energy and above all we can avoid traffic jams in cities, and reduce exhaust fume which is very harmful to people's health. (Vì chúng ta có thể tiết kiệm năng lượng và hơn tất cả chúng ta có thể tránh được kẹt xe ở các thành phố lớn, và giảm thiểu khí thải có hại với sức khỏe mọi người)
 • D: Oh, now I understand. We should put the matter at our class meeting next month. (Ồ, bây giờ thì tôi đã hiểu. Chúng ta nên đưa ra vấn đề vào sinh hoạt lớp tháng tới)

Conversation 3

 • E: Why not put garbage bins around schoolyard? (Tại sao chúng ta không đặt các thùng rác quanh sân trường)
 • F: How come? (Tại sao)
 • E: Because it can prevent lazy students from throwing garbage all over the yard. And it can also keep the schoolyard clean. (Vì nó có thể ngăn các học sinh vứt rác khắp nơi. Và nó có thể giữ cho môi trường sạch đẹp)
 • F: It's s good idea. We should do it and begin "a clean week's programme" in our school. (Ý tưởng hay đó. Chúng ta nên làm nó và bắt đầu chương trình ‘một tuần sạch đẹp’ ở trường chúng ta.
 • E: Well, let's go ahead. (Ồ, làm luôn thôi)

b. Find possible answers to the questionnaire. You can use the ideas in section a).  (Tìm câu trả lời cho các câu hỏi. Bạn có thể sử dụng những quan điểm trong phần a).

Giải:

 • How can we save paper? (Làm sao chúng ta có thể tiết kiệm giấy?)
  => I think we should write on both sides of the paper (Tôi nghĩ chúng ta nên viết trên cả hai mặt của tờ giấy)
 • How can we use fewer plastic bags? (Làm thế nào chúng ta có thể sử dụng ít túi nhựa?)
  => I think we should save plastic bags, clean and reuse them. (Tôi nghĩ rằng chúng ta nên tiết kiệm túi nhựa, làm sạch và tái sử dụng chúng.)
 • How can we reduce water pollution? (Làm thế nào chúng ta có thể làm giảm ô nhiễm nước?)
  => I think we shouldn't throw wastes and garbage into sưeams, lakes and even oceans. (Tôi nghĩ chúng ta không nên ném chất thải và rác thải vào sưởi ấm, hồ và thậm chí cả đại dương.)
 • How can we prevent littering? (Làm thế nào chúng ta có thể ngăn ngừa rác thải?)
  => I think we should discard/ throw garbage in waste bins. (Tôi nghĩ chúng ta nên vứt bỏ rác vào thùng rác.)
 • How can we reduce air pollution? (Làm thế nào chúng ta có thể giảm ô nhiễm không khí?)
  => I think we should use less private vehicles and don't release pollutants into the air. (Tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng ít phương tiện cá nhân hơn và không thải chất gây ô nhiễm vào không khí.)
 • How can we reduce the amount of garbage we produce? (Làm thế nào chúng ta có thể làm giảm lượng rác chúng ta thải ra?)
  => I think we should try to re-use and recycle things. (Tôi nghĩ chúng ta nên thử tái sử dụng và tái chế các thứ)

c) Now discuss with a partner the best way to protect the environment. Take turns to try and persuade your partner into doing things you think the most practical. Use the ideas and the expressions for persuading in section a) and the answers to the questionnaire in b). (Bây giờ bạn hãy thảo luận với một bạn cùng lớp về cách tốt nhất để bảo vệ môi trường. Thay phiên nhau cố thuyết phục bạn của mình làm những việc mà bạn nghĩ là thực tiễn nhất. Sử dụng những gợi ý và cách diễn đạt để thuyết phục ở phần a) và các câu trả lời cho câu hỏi ở phần b).)

Giải:

 • I think we should burn trash to reduce the amount of garbage we produce to protect the environment. (Tôi nghĩ chúng ta nên đốt rác để giảm lượng rác chúng ta thải ra để bảo vệ môi trường.)
 • No, we shouldn't do that. fuming trash will pollute air. I think the best way to reduce garbage Is to reuse and recycle things. (Không, chúng ta không nên làm điều đó. khói rác sẽ gây ô nhiễm không khí. Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để giảm rác là sử dụng lại và tái chế mọi thứ.)
 • How can we do that? I think only the factory can. (Làm thế nào chúng ta có thể làm điều đó? Tôi nghĩ rằng chỉ có nhà máy có thể.)
 • What about collecting used paper, bottles and cans every day? It's not difficult. (Thế còn thu lượm giấy, chai lọ, lon mỗi ngày? Nó không khó.)
 • That's a good Ideal Let's do that. (Đó là một lý tưởng tốt Hãy làm điều đó.)

Giải bài tập sgk Tiếng Anh lớp 9 đầy đủ công thức, lý thuyết, định luật, chuyên đề Tiếng anh SGK lớp 9 giúp để học tốt vật lý 9, luyện thi 9 lên 10

Chi tiết đáp án và lời giải bài tập Tiếng Anh 9 mong rằng có thể giúp các em học sinh có thêm nguồn tài liệu uy tín học tốt Tiếng Anh lớp 9.