Wave

Listen and read Unit 6: The environment

Hướng dẫn giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 chi tiết theo bộ câu hỏi bài tâp SGK Tiếng Anh lớp 9 được biên soạn bởi các thầy cô uy tín với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.

Phần này bạn học cần đọc một bài đọc liên quan đến một buổi vệ sinh môi trường, qua đó cung cấp các từ vựng của Unit 6. The Environment (Môi trường). Bạn học chú ý lắng nghe cách phát âm các từ mới. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

LISTEN AND READ – UNIT 6: THE ENVIRONMENT

Mr. Brown is talking to some volunteer conservationists.

"I want everyone to listen carefully, please. First of all, I’d like you to divide into three groups. Each group should take five plastic bags. Once you have filled a bag, come back to me as you will need another. I need group one to walk along the shore. Group two should check the sand, and group three has to check among the rocks. Mr. Jones is going to collect all the bags and take them to the garbage dump. Mrs. Smith has kindly provided a picnic lunch for us, but we won’t eat until the whole area is clean. If you can’t find your place, I will help you get there with this map. Don't worry. . . uh ... I’m disappointed that people have spoiled this area. However, we are here to do something about this pollution. We must all work very hard. And. if we work hard, we’ll make this beach a clean and beautiful place again. OK. Now, let’s get started."

Dịch bài:

Ông Brown đang nói với một vài tình nguyện viên bảo vệ môi trường:

"Làm ơn, tôi muốn mọi người hãy lắng nghe thật cẩn thận. Trước hết tôi muốn các bạn chia thành 3 nhóm. Mỗi nhóm cần lấy 5 túi nhựa. Mỗi khi bạn có một túi đầy, hãy trở về chỗ tôi vì bạn sẽ cần một túi khác. Tôi cần nhóm một đi dọc theo bờ biển. Nhóm hai sẽ kiểm tra cát, và nhóm ba rà soát giữa các tảng đá. Ông John sẽ thu gom tất cả các túi và mang chúng ra bãi rác. Bà Smith đã tốt bụng chuẩn bị một bữa ăn trưa ngoài trời cho chúng ta, nhưng chúng ta sẽ không ăn cho đến khi cả khu vực này hoàn toàn sạch sẽ. Nếu các bạn không tìm ra vị trí của mình, tôi sẽ giúp các bạn đến đó bằng tấm bảng đồ này. Đừng lo lắng... uh... Tôi thất vọng rằng mọi người đã làm hư hại vùng này. Tuy nhiên, chúng ta ở đây để làm một điều gì đó đối với sự ô nhiễm này. Chúng ta phải làm việc thật chăm chỉ. Và nếu chúng ta làm việc chăm chỉ, chúng ta sẽ làm cho bãi biển này trở lại là một nơi thật sạch và đẹp. Được rồi. Bây giờ chúng ta hãy bắt tay vào việc.

a) Match the names in column A with the tasks in column B. Then write the full sentences. (Nối các tên ở cột A với những nhiệm vụ ở cột B. Sau đó viết các câu đầy đủ.)

Giải:

 1. Group 1 walk along the shore. (Nhóm một đi dọc bờ biển)
 2. Group 2 check the sand. (nhóm hai kiểm tra cát)
 3. Group 3 check the rocks. (nhóm ba kiểm tra các tảng đá)
 4. Mr. Jones collects all the bags and takes them to the garbage dump. (ông John thu các túi và mang đến bãi rác)
 5. Mrs. Smith provides a picnic lunch for eveyone. (Bà Smith cung cấp bữa trưa dã ngoại cho mọi người)
 6. Mr. Brown gives out the bags. (Ông Brown phát các túi)

b)  Answer. (Trả lời)

Giải:

 1. Who is the speaker? (Ai là người nói)
  => Mr Brown is the speaker (Ông Brown là người nói0
 2. Who are the listeners? (Ai là người nghe)
  => The listeners are the volunteer conservationists (Người nghe là những tình nguyện viên bảo vệ môi trường)
 3. Where are they? (Họ đang ở đâu)
  => They are on the beach (Họ đang ở bãi biển)
 4. What are they going to do? (Họ định làm gì)
  => They are going to clear the beach (Họ chuẩn bị dọn bãi biển)
 5. What will they achieve if they work hard today? (nếu họ làm việc chăm chỉ, họ sẽ đạt được gì)
  => If they work hard today, they will make the beach a clean and beautiful place again. (Nếu làm việc chăm chỉ, họ sẽ làm cho biển sạch và đẹp trở lại)
 6. Have you ever done anything similar? If yes, what did you do? Where did you do it? (Bạn đã từng làm điều gì tương tự chưa? Nếu rồi, bạn đã làm gì. Bạn làm ở đâu)
  => Yes, I have. I collected garbage in my school yards with my friends and recycled some plastic bottles to make flowers pots. (Rồi. Tôi thtu lượm rác trên sân trường và tái chế những chai nhựa để làm chậu hoa)
 7. If the pollution continues, what might happen? (Nếu ô nhiễm tiếp diễn, điều gì sẽ xảy ra)
  => If the pollution continues, It will increase a lot of diseases like lung cancer and epidemic. (Nếu ô nhiễm tiếp diễn, sẽ làm tang các bệnh như là ung thư phổi và bệnh dịch)

Giải bài tập sgk Tiếng Anh lớp 9 đầy đủ công thức, lý thuyết, định luật, chuyên đề Tiếng anh SGK lớp 9 giúp để học tốt vật lý 9, luyện thi 9 lên 10

Chi tiết đáp án và lời giải bài tập Tiếng Anh 9 mong rằng có thể giúp các em học sinh có thêm nguồn tài liệu uy tín học tốt Tiếng Anh lớp 9.