Wave

Giải bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939

Lời giải bài tập Lịch sử 9 chi tiết được biên soạn bám sát nội dung sgk lớp 9 giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách giải vở bài tập 9

Tình hình thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong những năm 1936 – 1939. Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ cùng cuộc vận động dân chủ đang trên đà phát triển đã ảnh hưởng tích cực đến cách mạng Việt Nam. Cùng Giabaitapsgk tìm hiểu kĩ hơn trong bài học dưới đây.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Tình hình thế giới và trong nước:

1. Thế giới

 • Chủ nghĩa phát xít hình thành, trở thành mối nguy cơ chiến tranh, đe dọa hòa bình và an ninh thế giới.
 • 7/1935 Đại hội lần thứ 7 của quốc tế cộng sản chủ trương thành lập mặt trận ND nhằm chống phát xít và nguy cơ chiến tranh.
 • 5/1936 mặt trận nhân dân Pháp lên nắm chính quyền ban hành chính sách tiến bộ cho cả thuộc địa.

2. Trong nước

 • Hậu quả của khủng hoảng kinh tế cùng chính cách phản động của Pháp làm cho đời sống ND ta càng đói khổ.

II. Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ

1. Chủ trương của Đảng

 • Xác định kẻ thù trước mắt là bọn phản động Pháp cùng tay sai.
 • Nhiệm vụ: chống phát xít, chiến tranh đế quốc, bọn phản động thuộc địa, tay sai đòi tự do cơm áo, hoà bình.
 • Chủ trương : thành lập mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương (Mặt trận dân chủ ĐD ).
 • Hình thức đấu tranh: Hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai

2. Diễn biến:

 • Phong trào Đông Dương đại hội(8/1936) nhằm thu thập nguyện vọng của quần chúng tiến tới ĐD Đại hội.
 • Phong trào đón rước phái viên của chính phủ Pháp và toàn quyền mới để đưa "dân nguyện"
 • Tiêu biểu là 1/5/1938 mít tinh lớn ở Đấu xảo Hà Nội.
 • Phong trào báo chí: nhiều báo của Đảng, Mặt trận ra đời như " Tiền Phong, Dân Chúng, Lao Động."

=>Nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin và chính sách của Đảng

III. Ý nghĩa của phong trào

 • Trình độ chính trị và công tác của cán bộ Đảng viên được nâng lên, uy tín của Đảng mở rộng.
 • Quần chúng được tập dượt đấu tranh, một đội quân chính trị hùng hậu được hình thành
 • Là cuộc tập dượt thứ 2 chuẩn bị cho cách mạng tháng 8/1945.

Với cách giải bài tập chi tiết cùng các bước triển khai đưa ra đáp án logic được Trang tài liệu gợi ý dưới đây chắc rằng sẽ mang đến cho các bạn một nguồn tài liệu hữu ích nhất.

Hi vọng, từ những nội dung tham khảo được Trang tài liệu gợi ý phía trên có thể giúp các em học và hoàn thiện kiến thức một cách tốt nhất