Wave

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 3: Where's the shark?

Ngoài hướng dẫn giải bài tập Tiếng Anh và giải sách Tiếng Anh lớp 6 Kết Nối Tri Thức Giaibaitapsgk còn tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 6 sách mới giúp các em nâng cao hiệu quả học tập. Lời giải được chia thao từng unit từng lesson giúp các em học sinh dễ dàng tra cứu. Trong đó có những kiến thức trọng tâm như: my new school, my hơm, sport and game,...

Hướng dẫn học Unit 3: Where's the shark?. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

 

[Cánh Diều] Soạn tiếng Anh 6 Unit 3: Where's the shark

=> A. Answer: Đang cập  nhật

=> B. Answer: 

2. Rays are big and shy

3. Fish are small and quite

4. Shark are big and scary

C. Học sinh tự thực hành

Language Focus

[Cánh Diều] Soạn tiếng Anh 6 Unit 3: Where's the shark?

=> Answer: Học sinh tự thực hành và ghi nhớ ngữ pháp

C.  Look at picture 1 in the cartoon on page 30. Answer the questions using complete sentences.

1. How many dolphins are there? —There's one dolphin. 

2. How many colorful fish are there?______________

3. Is there an octopus in the aquarium? ___________

4. How many crabs are there? ________

5. Are there any rocks in the picture?_________

=> Answer: 

2. There are three colorful fish

3. No, there isn't

4. There is one crab

5. Yes, there are

D. Look at the picture at the bottom of this page. Complete the sentences. Use words from the box.

in        on       behind

between      under     in front of

1. The sea horse is______________ the rocks

2. The crab is__________________the seaweed.

3. The octopus is_____________ the shark.

4. The star fish is_ ______________the sand.

5. The fish are._________ the water

6. The sea turtle is__________ the starfish and the crab.

=> Answer: 

1. không có đáp án

2. behind      3. under      4.  on      5. in     6. between

E. Play a game. Work in pairs. Student A: Choose something in the classroom

Student B: Guess what it is.

=> Học sinh tự thực hành

The real world

[Cánh Diều] Soạn tiếng Anh 6 Unit 3: Where's the shark?

A. Answer: 

1. Sea turtles

2. Torres strait

3. On the beach

B. Answer: Đang cập nhật

Pronunciation

There are and They’re

A. Listen and repeat.

1. There are 2. They’re

=> Học sinh tự thực hành

B. Listen. Circle There are or They're.

1. (There are / They’re) 800 fish in the tank.

2. (There are / They're) in the seaweed.

3. (There are / They're) between two rocks.

4. (There are / They’re) seven kinds of sea turtles.

5. (There are / They’re) two crabs on the rock.

=> Answer: 

1. There are         2. They're        3. They're     4. There're    5. There're

C. Work with a partner. Take turns to read the sentences in B.

=> Học sinh tự thực hành

IDIOM

If someone is like " a fish out of water", they are:

a. Not comfortable

b. not well

=> Answer:  a. Not comfortable  (Không thoải mái)

Reading

STRANGE SEA ANIMALS

Do you know that some animals are camouflaged? This means their color is the same as the colors around them. Some camouflaged animals hide in seaweed, rocks, and sand. Look at the photo on the left. This looks like seaweed, but it’s not! It’s the leafy seadragon. It hides in the seaweed. It's the same color as the seaweed. Like the seaweed, its body is also in the shape of a leaf. Look at the photo below. This is a stonefish. it hides on the sand, near rocks. It looks like a rock. Where are its eyes and its mouth?

A. Look at the pictures. What things do you see? Check (v) them. ;

(1) seaweed         (2) rocks            (1) fish 

B. Read the title. Why do you think these animals are strange?

=> Answer: Because their color is the same as the color around them.

C. Read the article quickly. Underline the places where the animals hide.

=> Answer: Seaweed, rocks, sand

Comprehension

A. Choose the correct answers for Strange Sea Animals.

1, What's this article about?

a. jungle animals       b. animals that hide       c. endangered animals

2.  When animals hide in the same colors around them, they are__.

a. covered       b. camouflaged       c. trapped

3. In line 6, "its" refersto__.

a. a leaf            b. seaweed       c. the leafy seadragon

4, A stonefish hides___.

a. on the sand       b. under the sand      c. under the rocks

5. A stonefish looks like ___.

a. seaweed       b. a rock            c. a seadragon

Answer:    1.B       2.B       3.C    4.A       5.B

B. Complete the chart

[Cánh Diều] Soạn tiếng Anh 6 Unit 3: Where's the shark?

What are their name?What do they look likeWhere do they hide
Stonefisha rockon the sand
Leafy seadragonseaweedin the seawees

C. Critical Thinking:  Talk with a partner: What other animals hide in the same colors around them?

=> Answer: 1. Chameleon      2. Frog      3. Lizard     4.  Seahorse     5.  Spider

Writing

[Cánh Diều] Soạn tiếng Anh 6 Unit 3: Where's the shark?

=> Answer: 

[Cánh Diều] Soạn tiếng Anh 6 Unit 3: Where's the shark?

Whales are the largest aquatic aninmals, also the largest animal on earth. Whales's food in plankton, fichs, molluscs, crabs... Among whales, killer whales are also known as the largest balck dolphin. This is carnivore whose main food is usually sea lions, sharkd, seals and even other whales.

Video:

BEFORE YOU WATCH

What sea animals do you know? Make a list.

=> Answer: crab, octopus, seahorse, shark, dolphin, whale, shrimp, lobster, oyster, cockle...

WHILE YOU WATCH

A, Check. What animals on your list did you see?

=> Answer: Học sinh tự trả lời

B. Watch the video again. Circle the words you hear.

1. Sargassum fish hide in (seaweed / coral).

2. Comb jellyfish are (colorful / bright).

3. Beluga whales are very (quiet / noisy).

4. Clams use their (foot / tongue) to push into the sand.

=> Answer: Đang cập nhật

AFTER YOU WATCH

Talk with a partner. Describe the sea animals in the video. Are there strange animals in your country? Describe them.

=> Answer: Học sinh tự thực hành cùng bạn

 

Tham khảo sách Tiếng Anh lớp 6 bản mềm Kết Nối Tri Thức theo từng unit và nhiều mẹo giúp bé học Tiếng Anh lớp 6 hữu ích khác. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 6 năm học 2023-2024 để các bé làm quen với các dạng bài cơ bản, ôn tập từ đó giành được số điểm cao.

Hy vọng những kiến thức và lời giải Tiếng Anh lớp 6 mới sách Kết Nối Tri Thức sẽ giúp các em học sinh hoàn thành tốt chương trình học. Cùng với đó tài liệu từ vựng Tiếng Anh lớp 6 sách mới sẽ giúp các em nhanh chóng ghi nhớ từ và vận dụng vào giải đề. Đừng quên tham khảo bộ đề thi Tiếng Anh lớp 6 cuối học kì, cuối năm của Giaibaitapsgk để làm quen với các dạng bài chính và giành được số điểm cao trrong các kì thi.