Wave

Giải toán 3 kết nối bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10 000

Giải bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10 000 - sách kết nối tri thức toán 3 tập 2. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng câu hỏi có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

Câu 1. Trang 5 sgk Toán 3 tập 2

Chọn số thích hợp với cách đọc:

Giải toán 3 kết nối bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10 000

Lời giải:

Giải toán 3 kết nối bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10 000

Câu 2. Trang 5 sgk Toán 3 tập 2

Số?

Giải toán 3 kết nối bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10 000

Lời giải:

a) Các số lần lượt là: 2 970, 2 971, 2 972, 2 974, 2 975.

b) Các số lần lượt là: 5 000, 5 002, 5 003, 5 005.

Câu 3. Trang 5 sgk Toán 3 tập 2

Số?

Giải toán 3 kết nối bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10 000

Lời giải:

Giải toán 3 kết nối bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10 000

Câu 4. Trang 6 sgk Toán 3 tập 2

Rô-bốt viết các số tròn nghìn lên các tấm biển trên đường đến tòa lâu đài (như hình vẽ). Hỏi mỗi tấm biển có dấu "?" viết số nào?

Giải toán 3 kết nối bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10 000

Lời giải: 

Dãy số lần lượt là: 1000; 2000; 3000; 4 000; 5 000; 6000; 7 000; 8 000; 9 000

Hoạt động

Câu 1. Trang 6 sgk Toán 3 tập 2

Viết số rồi đọc số, biết số đó gồm:

a) 2 nghìn, 9 trăm, 4 chục và 5 đơn vị.

b) 5 nghìn, 0 trăm, 7 chục và 2 đơn vị.

c) 6 nghìn, 3 trăm, 0 chục và 1 đơn vị.

d) 8 nghìn, 0 trăm, 6 chục và 0 đơn vị.

Lời giải:

a) 2 945: hai nghìn chín trăm bốn mươi lăm.

b) 5 072: năm nghìn không trăm bảy mươi hai.

c) 6 301: sáu nghìn ba trăm linh một.

d) 8 060: tám nghìn không trăm sáu mươi.

Câu 2. Trang 7 sgk Toán 3 tập 2

a) Số liền trước của số 10 000 là số nào?

b) Số liền sau của số 8 999 là số nào?

c) Số 9 000 là số liền sau của số nào?

d) Số 4 078 là số liền trước của số nào?

Lời giải:

a) Số liền trước của số 10 000 là số 9 999.

b) Số liền sau của số 8 999 là số 9 000.

c) Số 9 000 là số liền sau của số 8 999.

d) Số 4 078 là số liền trước của số 4 077.

Câu 3. Trang 7 sgk Toán 3 tập 2

Chọn câu trả lời đúng.

a) Số nào dưới đây có chữ số hàng trăm là 7?

A. 8275               B. 7 285               C. 5 782               D. 2 587

b) Số nào dưới đây có chữ số hàng chục là 7?

A. 8275               B. 7 285               C. 5 782               D. 2 587

c) Số nào dưới đây có chữ số hàng nghìn là 7?

A. 8275               B. 7 285               C. 5782                D. 2 587

Lời giải:

a) C

b) A

c) B

Câu 4. Trang 7 sgk Toán 3 tập 2

Dưới đây là nhà của Nam, Việt và Mai

Giải toán 3 kết nối bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10 000

Biết: – Nhà của Việt có trồng cây trước nhà.

        – Nhà của Mai có ô cửa sổ dạng hình tròn.

Em hãy tìm xem số được ghi trên nhà của mỗi bạn là số nào rồi đọc số đó.

Lời giải:

- Nhà Việt có cây trồng trước nhà, suy ra số được ghi trên nhà Việt là 3 405.

Đọc là ba nghìn bốn trăm linh năm.

- Nhà Mai có ô cửa sổ dạng hình tròn, suy ra số được ghi trên nhà Mai là 6 450.

Đọc là sáu nghìn bốn trăm năm mươi.

- Nhà Nam là nhà còn lại, số được ghi trên nhà Nam là 10 000.

Đọc là mười nghìn.

Luyện tập

Câu 1. Trang 8 sgk Toán 3 tập 2

Viết số rồi đọc số, biết số đó gồm:

a) Tám nghìn, bốn trăm, bảy chục, hai đơn vị.

b) Sáu nghìn, năm trăm, chín đơn vị.

c) Ba nghìn, bảy trăm, sáu chục.

Lời giải:

a) 8 472: tám nghìn bốn trăm bảy mươi hai.

b) 6 509: sáu nghìn năm trăm linh chín.

c) 3 760: ba nghìn bảy trăm sau mươi.

Câu 2. Trang 8 sgk Toán 3 tập 2

Số?

Giải toán 3 kết nối bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10 000

Lời giải:

a) Các số lần lượt là: 3 800, 3 900.

b) Các số lần lượt là: 5 680, 5 700.

Câu 3. Trang 8 sgk Toán 3 tập 2

Số?

a) 3 892 = 3 000 + 800 +90 + ?

b) 5 701 5 000 + ? + 1

c) 6 008 = 6 000 + ?

d) 2 046 = 2 000 + ?+ ?

Lời giải:

a) 2

b) 700

c) 40, 6

Câu 4. Trang 8 sgk Toán 3 tập 2

Việt có hai cuốn sách cũ, mỗi cuốn đã bị mất một tờ, các trang còn lại như hình vẽ. Hỏi mỗi cuốn sách đó bị mất những trang nào?

Giải toán 3 kết nối bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10 000

Lời giải:

- Cuốn sách bên trái bị mất các trang: 1505, 1506

- Cuốn sách bên phải bị mất các trang: 1999, 2000

Câu 5. Trang 8 sgk Toán 3 tập 2

Chọn câu trả lời đúng.

Từ các thẻ số bên, lập được tất cả bao nhiêu số có bốn chữ số?

Giải toán 3 kết nối bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10 000

A. 4               B. 6               C. 12               D. 24

Lời giải:

Đáp án : C. 12