Wave

Trắc nghiệm đại số và giải tích 12 Chương 4: Số phức (P1)

Hệ thống toàn bộ kiến thức trong SGK Toán 12 tập 1, tập 2 đều được Giaibaitapsgk tổng hợp và biên soạn trong khoảng 20 câu hỏi trắc nghiệm. Với mục lục chia theo từng tuần học kèm theo chủ đề tương ứng giúp các em rút ngắn thời gian tra cứu và lựa chọn bộ đề để ôn tập. Tham khảo bộ đề này cũng giúp các em làm quen với hình thức thi trắc nghiệm hiệu quả.

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm Chương 4: Số phức. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trong C, phương trình z- 1 = 0 có nghiệm là:

 • A. ±1;±2i       
 • B. ±2;±2i       
 • C. ±3; ±4i       
 • D. ±1;±i

Câu 2: Cho số phức z = 5 - 4i. Môđun của số phức z là

 • A.3        
 • B.√41.        
 • C. 1.        
 • D. 9.

Câu 3: Cho số phức z = 5 - 6i. Số phức liên hợp của z là

 • A. z = 5 + 6i        
 • B. z = -5 + 6i        
 • C. z = -5 - 6i        
 • D. z = 6 - 5i

Câu 4: Cho hai số phức z1 = 1 + 2i; z2 = 2 - 3i . Phần ảo của số phức w = 3z1 - 2z2 là

 • A. 12.        
 • B. 11.        
 • C. 1.        
 • D. 12i

Câu 5: Số phức  $z=\frac{7-17i}{5-i}$có phần thực là

 • A. 2.
 • B. $\frac{9}{13}$
 • C. 3.
 • D. -3 .

Câu 6: Cho số phức z = 3 + 4i. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

 • A. Điểm biểu diễn của z là M(3;4).
 • B. Môđun của số phức z là 5.
 • C. Số phức đối của z là -3 - 4i.
 • D. Số phức liên hợp của z là 3 - 4i.

Câu 7: Cho số phức z = 1 + i. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

 • A. $\frac{z}{i} = -1 + i .$        
 • B. z-1z .        
 • C.|z|=2        
 • D. z2 = 2i.

Câu 8: Phần thực, phần ảo của số phức z thỏa mãn $z=\frac{5}{1-2i}-3i$ lần lượt là

 • A. 1;1.        
 • B.1;-2        
 • C. 1;2.        
 • D.1;-1

Câu 9: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện:(1 + i)z - 1 - 3i = 0. Phần ảo của số phứcw = 1 - iz + z là

 • A. 1.        
 • B. -3.        
 • C. -2.        
 • D. -1.

Câu 10: Tìm phần thực, phần ảo của số phức z thỏa $(\frac{z}{2}-i)(1-i)=(1+i)^{3979}$ 

 • A. Phần thực là 21990 và phần ảo là 2.
 • B. Phần thực là -21990 và phần ảo là 2.
 • C. Phần thực là -21989 và phần ảo là 1.
 • D. Phần thực là 21989 và phần ảo là 1

Câu 11: Cho số phức z thỏa . Khi đó phần thực và phần ảo của z = 1 + i + i2 + i3 + ... + i2016 lần lượt là

 • A. 0 và -1.        
 • B. 0 và 1.        
 • C. 1 và 1.        
 • D. 1 và 0.

Câu 12: Giá trị của biểu thức S = 1 + i2 + i4 + ... + i4k , k ∈ N* là

 • A. 1.        
 • B. 0.        
 • C. 2        
 • D. ik

Câu 13:Cho số phức z = 1 + (1 + i) + (1 + i)2 + ...+ (1 + i)26 . Phần thực của số phức z là

 • A. 213        
 • B. -(1 + 213)        
 • C. -213        
 • D. (1 + 213)

Câu 14: Cho số phức $z=(\frac{2+6i}{3-i})^{m}$ ,m nguyên dương. Có bao nhiêu giá trị m ∈ [1;50] để z là số thuần ảo?

 • A. 26.        
 • B. 25.        
 • C. 24.        
 • D. 50.

Câu 15: Cho số phức z = x + y.i thỏa mãn z3 = 2 - 2i. Cặp số là(x;y)

 • A. (2; 2)        
 • B. (1;1) .
 • C. (3;-3)        
 • D. (2; -3)

 Câu 16: Trong C , phương trình |z| + z = 2 + 4i có nghiệm là:

 • A. z = -3 + 4i        
 • B. z = -2 + 4i
 • C. z = -4 + 4i        
 • D. z = -5 + 4i

Câu 17: Hai giá trị x1 = a+ bi; x2 = a -bi là hai nghiện của phương trình nào:

 • A. x2  + 2ax + a2 + b2 = 0        
 • B. x2 + 2ax + a2 - b2 = 0
 • C. x2 - 2ax + a2 + b2 = 0        
 • D. x2 - 2ax + a2 - b2 = 0

Câu 18: Phương trình z3 = 8 có bao nhiêu nghiệm phức với phần ảo âm?

 • A. 1        
 • B. 2        
 • C. 3        
 • D. 0

Câu 19: Phương trình sau có mấy nghiệm thực: z2 + 2z + 2 = 0

 • A. 0        
 • B. 1        
 • C. 2        
 • D. 3

Câu 20: Tập nghiệm trong C của phương trình z3 + z2  + z + 1 = 0 là:

 • A. {-i ; i ; 1 ; -1}        
 • B. {-i ; i ; 1 }        
 • C. {-i ; -1}        
 • D . {-i ; i ; -1}

Đừng quên tham khảo thêm tuyển tiêu hay đã được chúng tôi biên soạn. Tham khảo những đoạn văn mẫu hay sẽ giúp các em có thêm ý tưởng triển khai bài viết, trau dồi thêm vốn từ hiệu quả.

Với những bạn muốn nâng cao kiến thức Toán 12 của mình thì có thể tham khảo thêm Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán 12, Trắc nghiệm Toán 12 của chúng tôi. Mỗi bộ đề, phiếu bài tập của Giaibaitapsgk đều có lời giải đi kèm nên các em có thêm tham khảo cách làm bài và đối chiếu đáp án đúng bất cứ lúc nào.