Wave

Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

Hướng dẫn giải bài tập sgk GDCD 12 chi tiết theo bộ câu hỏi bài tâp GDCD 12 được biên soạn bởi các thầy cô uy tín với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.

Bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo là một trong những nguyên tắc cơ bản được ghi nhận trong hiến pháp nước ta. Trong những năm tháng lịch sử dựng nước và giữ nước, nhân dân ta đã có tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa các dân tộc để tạo nên sức mạnh chiến thắng mọi kẻ thù. Sau đây, mời các bạn cùng đến với bài học “ quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo”.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Mở đầu bài học

II. Nội dung bài học

1. Bình đẳng giữa các dân tộc

a. Thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc

 • Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được hiểu là các dân tộc trong một quốc gia không  bị phân biệt theo đa số hay thiểu số, trình độ văn hóa cao hay thấp, không phân biệt chủng tộc màu da đều được nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển.

b. Nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc

 • Bình đẳng về chính trị
 • Bình đẳng về kinh tế
 • Bình đẳng về văn hóa, giáo dục

c. Ý nghĩa về quyền bình đẳng giữa các dân tộc

 • Bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở của đoàn kết giữa các dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”.

d. Chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về quyền bình đẳng giữa các dân tộc.

 • Ghi nhận trong hiến pháp và các văn bản pháp luật về quyền bình đẳng giữa các dân tộc
 • Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc
 • Nghiêm cấm mọi hành vi kì thị và chia rẽ dân tộc.

2. Bình đẳng giữa các tôn giáo

a. Khái niệm bình đẳng giữa các tôn giáo

 • Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là các tôn giáo ở Việt Nam đều có hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ của Pháp luật, đều bình đẳng trước pháp luật, những nơi thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo vệ.

b. Nội dung cơ bản quyền bình đẳng giữa các tôn giáo

 • Các tôn giáo được nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.
 • Hoạt động tín ngưỡng tôn giáo theo quy định của pháp luật được nhà nước bảo đảm các cơ sở tôn giáo hợp pháp được pháp luật bảo hộ.

c. Ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các tôn giáo

 • Là cơ sở, tiền đề quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc, thúc đẩy tình đoàn kết keo sơn gắn bó nhân dân Việt Nam, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc ta trong công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh.

d. Chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo

 • Nhà nước đảm bảo quyền hoạt động tín ngưỡng tôn giáo theo quy định của pháp luật
 • Nhà nước thừa nhận và đảm bảo cho công dân có hoặc không có tôn giáo được hưởng mọi quyền công dân và có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân.
 • Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo không theo tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
 • Nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm quyền tự do tôn giáo, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật. 

Giải bài tập sgk GDCD 12 đầy đủ công thức, lý thuyết, định luật, chuyên đề GDCD SGK lớp 12 giúp để học tốt GDCD 12, luyện thi đại học, ...

Chi tiết đáp án và lời giải bài tập gdcd 12 mong rằng có thể giúp các em học sinh có thêm nguồn tài liệu uy tín học tốt bộ môn Giáo dục công dân lớp 12

Bài viết liên quan